học tin học văn phòng

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Vậy trong các hoạt động sản xuất thì các hoạt động nào thuộc khoản thu nhập nào được miễn thuế TNDN theo quy định mới nhất tại:

- Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)

- Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC),

1. Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng của các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp được miễn thuế TNDN bao gồm:

– Thu nhập từ các hoạt động sau của hợp tác xã:

+ Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối.

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

– Thu nhập từ các hoạt động sau của Doanh nghiệp:

+ Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Hoạt động đánh bắt hải sản.

– Thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su).

– Thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm liên quan đến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuô i trồng, chế biến nông sản, thủy sản.

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN năm 2020

2. Hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp được miễn thuế TNDN bao gồm:

– Thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi;

– Dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

3. Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN từ thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và phải đủ điều kiện sau:

– Điều kiện 1:

+ Được miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng.

+ Thời gian được miến tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu. Riêng đối với thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam được miễn thuế tối đa không quá 05 năm kể từ ngày có doanh thu. (phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

+ Thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

– Điều kiện 2: Các khoản thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng phải:

+ Có chứng nhận đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học;

+ Được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận là hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

4. Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN từ thu nhập của các doanh nghiệp có bình quân lao động trong năm từ 30% trở lên là người khuyết tật, sau cai nghiện, nhiễm HIV

5. Hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS.

– Điều kiện để được tính vào các khỏan thu nhập được miễn thuế TNDN:

+ Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định về dạy nghề.

+ Phải có danh sách các học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS

* LƯU Ý:

Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả đối tượng khác. Thì các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN cần phải được phân bổ, xác định như sau:

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN = (học viên là người dân tộc thiểu số, người khuy ng ký hoạt động nghiên cứu khoa học;

+ Được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận là hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

4. Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN từ thu nhập của các doanh nghiệp có bình quân lao động trong năm từ 30% trở lên là người khuyết tật, sau cai nghiện, nhiễm HIV

5. Hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS.

– Điều kiện để được tính vào các khỏan thu nhập được miễn thuế TNDN:

+ Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định về dạy nghề.

+ Phải có danh sách các học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS

* LƯU Ý:

Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả đối tượng khác. Thì các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN cần phải được phân bổ, xác định như sau:

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN = (học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS/ Tổng tổng số học viên) x Tổng thu nhập.

6. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN thì được miễn thuế TNDN

Bao gồm cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Khoản tài trợ sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam thì được miễn thuế TNDN

8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) thuộc các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN.

* CHÚ Ý:

– Chứng chỉ này phải được cơ quan có thẩm quyền về môi trường xác nhận.

– Thu nhập được miễn thuế TNDN trong trường hợp này chỉ áp dụng đối với lần đầu được cấp chứng chỉ giảm phát thả. Còn ở các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế TNDN bình thường.

9. Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội; thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ hỗ trợ học nghề, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹ viễn thông công ích, Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân tại nước ngoài, Quỹ phát triển nhà, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ hỗ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Quỹ phát triển đất và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quyết định được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

10. Phần thu nhập không chia thuộc các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN.

– Phần thu nhập không chia của các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác (bao gồm cả Văn phòng giám định tư pháp) để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của pháp luật chuyên ngành về giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác.

Phần thu nhập trên được tính vào các khoản được miễn thuế TNDN không bao gồm trường hợp đơn vị để lại để đầu tư mở rộng các ngành nghề, hoạt động kinh doanh khác không thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác.

– Phần thu nhập không chia của hợp tác xã để lại để hình thành tài sản của hợp tác xã.

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thuộc các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

12. Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ thu nhập của văn phòng thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Ngoại trừ các khoản thu nhập nhập từ các hoạt động khác ngoài hoạt động thừa phát lại.Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online5
Tổng xem1

0982.686.028